• Facebook Basic Black

רשימת תפוצה

קבוצות הלימוד תיפגשנה אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00, במהלך שנת הלימודים האקדמית. קבוצה אחת תתקיים בירושלים, השנייה בתל-אביב, והשלישית בחיפה.

 מה לומדים?  

בקצרה...
 
תכנית 'אקסודוס' עוסקת בארבעה תחומים עיקריים - מחשבה מדינית, כלכלה, אסטרטגיה וציונות. בכל אחד מהתחומים, התכנית מתמקדת בסוגיות מרכזיות דרך טקסטים מכוננים.
 
המשתתפים בתכנית יהנו מקריאה אינטנסיבית ושיח מעמיק סביב יצירות המופת הנלמדות. כל משתתף יקבל במתנה את כלל הספרים הרלוונטיים בתחילת השנה, יחד עם מקראות הכוללות טקסטים נוספים אשר יהוו בסיס לדיון בפגישות לאורך השנה.
בנוסף, יתקיימו מספר אירועי דיבייט, מפגשי גיבוש, והסטודנטים יוזמנו לקיים רפרטים על נושאים רלוונטים. 
להלן עיקר התכנים.

מחשבה מדינית

מנחה: ריקי ממן, הדס לנציאנו וד"ר בנימין שוורץ

לקראת כל מפגש נקרא חלקים מיצירות המופת במחשבה השמרנית ונקיים דיון סביבן.

 

נושאי המפגשים:

- אלקסיס דה טוקוויל, דמוקרטיה באמריקה.

- אדמונד ברק, מחשבות על המהפכה בצרפת.

- כתבי הפדרליסט.

- פרידריך האייק, חוקת החירות.

- אירווינג קריסטול, השמרנות החדשה.

אסטרטגיה

מנחה: אריאל בן גד, רפאל בן לוי, אלכס גרינברג

במפגשי האסטרטגיה נתמקד בתפיסת הריאליזם הפוליטי, עיצובן של מערכות מדיניות וצבאיות, וכן היבטים תרבותיים מאחורי האסטרטגיה הבטחונית בישראל.

 

נושאי המפגשים:

- מקיאבלי - ריאליזם פוליטי ועיון בהיסטוריה.

- קלאוזביץ' - אוטונומיה לדיציפלינה הצבאית.

- תרבות הביטחון של ישראל.

כלכלה

מנחה: אריאל קרלינסקי ועומרי חן

במפגשי הכלכלה נעסוק במושגים כלכליים בסיסיים כגון מחירים, שווקים, תמריצים וכשלי שוק. כמו כן, נשאל מהו תפקידה הרצוי של המממשלה בכלכלה ואילו איומים עומדים בפני החברה לנוכח שיטות כלכליות שונות. לבסוף, נשאף להבין באופן ביקורתי את המדיניות הכלכלית של ישראל בעבר ובהווה.

 נושאי המפגשים:

- מהי כלכלה? העולם לפני ואחרי המהפכה התעשייתית.

- ראשית החשיבה הכלכלית: אדם סמית' וההוגים הארציים.

- מה שנראה ואינו נראה: פרדריק בסטייה ומדוע בכלכלה אין תשובות פשוטות.

- קומוניזם, קפיטליזם ובעיית החישוב הכלכלי.

- כלכלנים היום, מה הם עושים וכיצד הם חושבים על העולם?

- סוגיות כלכליות נבחרות ועמדת החוקרים לגביהן: שכר מינימום, ייצוא וייבוא, פיקוח מחירים ועוד.

ציונות

מנחה: אלעד נחשון, דביר שוורץ, טל קופל

ביחידה זו נכיר את מיטב ההגות והמחשבה הציונית, ונעמית אותה עם ההשקפות היום.

נושאי המפגשים:

- מבוא להגות ציונית.

- יחזקאל קויפמן, גולה ונכר.

- זאב ז'בוטינסקי וכתביו.

- המנהיג הלאומי והמשורר הלאומי, דוד בן-גוריון ונתן אלתרמן.