• Facebook Basic Black

רשימת תפוצה

קבוצות הלימוד תיפגשנה אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00, במהלך שנת הלימודים האקדמית. קבוצה אחת תתקיים בירושלים, השנייה בתל-אביב, והשלישית בחיפה.